Περιοδικά

2024

 • Chalikiopoulou, E., Veglis, Andreas, (2024). Transfictional Εxpansive Οperations in Transmedia Journalism: The 1619 Project of ‘The New York Times’ as Case Study, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Journalism and Media.
 • Angelou, I., Katsaras, V., Kourkouridis, D., Veglis, A. (2024). Social media metrics as predictors of publishers’ websites traffic, Journalism and Media, 5(1):281-297. https://doi.org/10.3390/journalmedia5010019.
 • Angelou, I., Veglis, A., (2024). Greek Legacy Media Organizations in the Digital Age: A Historical Perspective of Web Tool Adoption (1990s-2023). Internet Histories Journal, DOI: 10.1080/24701475.2024.2303697

2023

 • Samalis, Α., Spyropoulos, Α., Makris, Γ., Bratsas, C., Veglis, A., Tsiantos, V., Baliou, A., Garoufallou, E., and Ventouris. A. (2023). Data Journalism and Network Theory: A Study of Political Communication through X (Formerly Twitter) Interactions. Journalism and Media 4: 1141–1168. https://doi.org/10.3390/journalmedia4040073
 • Dimoulas, C. A., & Veglis, A. (2023). Theory and Applications of Web 3.0 in the Media Sector. Future Internet, 15(5), 165.
 • Kotsakis, R., Vrysis, L., Vryzas, N., Saridou, T., Matsiola, M., Veglis, A., Dimoulas, C. (2023). A web framework for information aggregation and management of multilingual hate speech, Heliyon, 9(5), e16084. https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2023.E16084.

2022

 • Veglis Andreas, Saridou Theodora, Panagiotidis Kosmas, Karypidou Christina, and Kotenidis Efthimis  (2022), Applications of big data in Media Organizations, Social Sciences Journal 11(9), 414; https://doi.org/10.3390/socsci11090414.
 • Kotenidis, E., Vryzas, N., Veglis, A., Dimoulas, C. (2022). Integrating Chatbot Media Automations in Professional Journalism: An Evaluation Framework, Future Internet Journal 14 (11), 343 https://doi.org/10.3390/fi14110343.
 • Elina Makri, Veglis Andreas (2022), Human Cognition and Data Journalism, Journal of Education, Innovation, and Communication (JEICOM), Vol.4, Issue 1, pp. 9-19. DOI: https://doi.org/10.34097/jeicom-4-1-june2022-1
 • Avraam, E., Veglis, A., Dimoulas, C. (2022). Comparison of publishing and consumption patterns in Greek Media websites, Journalism and Media Journal (MDPI) : 3 134-143, https://doi.org/10.3390/journalmedia3010011 .
 • Niarchos, M., Stamatiadou, M., Dimoulas, C., Veglis, A., Symeonidis, A., Semantic Processing Framework for future Drone Journalism, Future Internet Journal (MDPI) 14, 26.
  https://doi.org/10.3390/fi14010026.
 • Antonakopoulou, S., Veglis, A. (2022) Twitter Engagement in Media Organizations: The Case of the Greek National Broadcasting Corporation, Journalism and Media Journal (MDPI) 3: 66–80. https://doi.org/10.3390/journalmedia3010006.
 • Kalliri, E., Veglis, Α. (2022), The role of psychological approaches in data journalism visualisations, Journal of Education, Innovation, and Communication (JEICOM), Vol.4, Issue 1, pp.21-35. DOI: https://doi.org/10.34097/jeicom-4-1-june2022-2
 • Efthimis Kotenidis, Andreas Veglis, Employing Chatbots for Data Collection in Participatory Journalism and Crisis Situations, Journal of Applied Journalism and Media Studies, Vol 11 No 3 pp. 309-332.

2021

 • Carlos Arcila-Calderón, David Blanco-Herrero, María Matsiola, Martín Oller-Alonso, Theodora Saridou, Sergio Splendore & Andreas Veglis (2021) Framing Migration in Southern European Media: Perceptions of Spanish, Italian, and Greek Specialized Journalists, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2021.2014347.
 • Avraam Evangelia, Veglis Andreas, Dimoulas Charalampos (2021), News article consumption habits of Greek internet users, Journal of Education, Innovation, and Communication (JEICOM), Vol.3, Issue 2, December, pp. 79-93, https://doi.org/10.34097/jeicom-3-2-december2021.
 • Dimitrios Giomelakis, Olga Papadopoulou, Symeon Papadopoulos & Andreas Veglis (2021) Verification of News Video Content: Findings from a Study of Journalism Students, Journalism Practice, DOI: 10.1080/17512786.2021.1965905
 • Stella Antonakopoulou, Andreas Veglis, User comments on Facebook as a form of interactive engagement”  Journal of Applied Journalism & Media Studies, 12.3, https://doi.org/10.1386/ajms_00067_1.
 • Efthimis Kotenidis, Andreas Veglis, Algorithmic Journalism – Current applications and future perspectives, Journalism and Media. 2021; 2(2):244-257, https://doi.org/10.3390/ journalmedia2020014.
 • Stella Antonakopoulou, Andreas Veglis, How post time and post type affect the engagement on Facebook: The case of a national media organization, Observatorio Journal, Vol 15 No 4 pp 040-057.
 • Lazaros Vrysis, Nikolaos Vryzas, Rigas Kotsakis, Theodora Saridou, Maria Matsiola, Andreas Veglis, Carlos Arcila-Calderón and Charalampos Dimoulas, (2021). A Web Interface for Analyzing Hate Speech, Future Internet Journal 13, no. 3: 80, https://doi.org/10.3390/fi13030080.
 • Evangelia Avraam, Andreas Veglis, Charalampos Dimoulas, Publishing patterns in Greek Media websites, Social Sciences Journal (MDPI) 10, 59. https://doi.org/10.3390/socsci10020059.

2020

 • Kosmas Panagiotidis, Andreas Veglis Transitions in Journalism – Towards a semantic oriented technological framework Journalism and Media Journal (MDPI), 1, 1-17.
 • Theodora Maniou, Andreas Veglis, Employing a Chatbot for COVID-19 News Dissemination in Media Organizations: Design, Implementation and Evaluation, Future Internet Journal, 2020, 12, 109.
 • Panagiotidis, K.; Tsipas, N.; Saridou, T.; Veglis, A. A Participatory Journalism Management Platform: Design, Implementation and Evaluation. Soc. Sci. 2020, 9, 21.
 • Andreas Veglis, Dimitrios Giomelakis, Search Engine Optimization editorial, special issue of Future Internet, 2020, 12, 6; doi:10.3390/fi12010006.

2019

 • Theodora Saridou, Andreas Veglis, The evolution of citizen participation in the Greek online newspapers: Quantitative studies in 2014 and 2018, Styles of Communication Journal, Vol. 11, no. 2/2019, pp. 72-83.
 • Theodora Saridou, Kosmas Panagiotidis, Nikolaos Tsipas, Andreas Veglis, (2019), Towards a semantic-oriented model of participatory journalism management: Perceptions of user-generated content, Journal of Education, Innovation, and Communication (JEICOM), Special Issue 1, December 2019, pages: 27-37, doi: 10.34097/jeicom_SI_Dec2019-2.
 • Dimitris Giomelakis, Christina Karypidou, Andreas Veglis, SEO inside newsrooms: Reports from the field, Future Internet 2019, 11(12), 261; https://doi.org/10.3390/fi11120261.
 • Christina Karypidou, Charalampos Bratsas, Andreas Veglis, Visualization and interactivity in data journalism projects, Strategy and Development Review, Special Issue International Perspectives in Politics and Journalism, Vol 9, pp. 44-60, 2019.
 • Katsaounidou Anastasia, Vrysis Lazaros, Kotsakis Rigas, Dimoulas Charalampos, Veglis Andreas, MAthE the Game: A serious game for education and training in news verification,  special issue του MDPI Education Sciences (Technology-enhanced   Learning in Media Studies),  9, 155.
 • Ioannis Angelou, Vasilis Katsaras, Dimitris Kourkouridis Andreas Veglis, Social media followership as a predictor of news website traffic, έγινε δεκτό για δημοσίευση στο Journalism Practice Journal.
 • Andreas Veglis, Theodora Maniou, (2019), Chatbots on the rise: A new narrative in Journalism, Studies in Media and Communication Journal, Vol 7, No 1, doi:10.11114/smc.v7i1.3986 .
 • Antonopoulos Nikos, Karyotakis Minos-Athanasios, Kiourexidou, Matina, Veglis Andreas, Media Websites Environmental Communication: Operational Practices and News Coverage, World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, 2. 44-63. DOI: 10.30547/worldofmedia.2.2019.3.

2018

 • Andreas Veglis, Theodora Maniou, The Mediated data model of Communication Flow: From Data Journalism to Big Data, KOME – AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, vol 6, issue 2 pp 32-43.
 • Saridou Theodora, Panagiotidis Kosmas, Tsipas Nikolaos, Veglis Andreas, Semantic Tools for Participatory Journalism,  Journal of Media Critiques Vol 4, No 14 (2018), pp. 281-294.
 • Filippidis, Panagiotis-Marios Dimoulas, Charalampos, Bratsas Charalampos, Veglis Andreas, A Multimodal Semantic Model for Event Identification on Sports Media Content, Journal of Media Critiques, Vol 4, No 14 (2018), pp. 295-306.
 • Minos-Athanasios Karyotakis, Nikos Antonopoulos, Andreas Veglis and Matina Kiourexidou, Tourist Go Home: Communication And Propaganda On Youtube,  Journal of Media Critiques, Vol 4, No 14 (2018), pp. 323-337.
 • Olga Kalatzi, Charalampos Bratsas & Andreas Veglis. The principles, features and techniques of Data-Driven Journalism, Studies in Media and Communication, Vol. 6, No 2. Pp. 36-44.
 • Dimitrios Giomelakis, Stathis Sidiropoulos, Sotiria Gilou, Andreas Veglis, The utilization of web analytics in online Greek Journalism, Journalism Studies, 2018, DOI: 10.1080/1461670X.2017.1412805.

2017

 • Andreas Ntalakas, Charalampos Dimoulas, George Kalliris, Andreas Veglis, Drone Journalism: Journal of Media Critiques, Vol 3, No 11, 2017, pp. 187-199.
 • Andreas Veglis & Charalampos Bratsas, Towards a taxonomy of Data Journalism, Journal of Media Critiques, Vol 3, No 11, 2017, pp. 109-121.
 • Theodora Saridou, Lia-Paschalia Spyridou, Andreas Veglis, Churnalism on the Rise? Assessing Convergence Effects on Editorial Practices, Digital Journalism, , Vol 5, issue 8, 2017, pp. 1006-1024 .
 • Stathis Sidiropoulos, Andreas Veglis, Computer Supported Collaborative Work trends on Media Organizations: Mixing qualitative and quantitative approaches, Studies in Media and Communication Vol. 5, No. 1 pp 63-78.
 • Nikos Antonopoulos, Andreas Veglis, & Argyris Emmanouloudis, Online Marketing for Media: The Case of Greek News Websites, International Journal of Marketing Studies Vol 9, No 2 (2017).
 • Maniou, Theodora, Panagiotidis, Kosmas & Veglis, Andreas, The Politicization of Selfie Journalism: An empirical study to  Parliamentary Elections, International Journal of E-Politics (IJEP), Volume 8, Issue 2.
 • Andreas Veglis & Charalampos Bratsas, Reporters in the age of Data Journalism, Journal of Applied Journalism & Media Studies, Vol 6, Isuue 2, pp. 225-244 (2017).

2016

 • Nikos Antonopoulosa, Dimitrios Giomelakis Andreas Veglis, Antonis Gardikiotis, Charalampos Dimoulas, Web Third-Person Effect Hypothesis: Do likes and shares affect users’ perceptions? Journalism and Mass Communication, December 2016, Vol. 6, No. 12, doi: 10.17265/2160-6579/2016.12.001.
 • Theodora Maniou, Andreas Veglis, Selfie Journalism: Current practices in Digital Media, Studies in Media and Communication, Vol. 4, No. 1, June 2016.
 • Participatory journalism practices in newspapers’ websites in Greece, Theodora Saridou & Andreas Veglis,  Journal of Greek Media & Culture Volume 2, Number 1, 1 April 2016, pp. 85-101(17).
 • Investigating search engine optimization features in media websites: the case of Greece, Dimotrios Giomelakis, Andreas Veglis, Digital Journalism, Volume 4, Issue 3, 2016 pp. 379-400.

2015

 • Kiourexidou M, Natsis K, Bamidis P, Antonopoulos P, Papathanasiou E, Sgantzos M, Veglis A. (2015). Augmented Reality for the study of Human Heart Anatomy. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering, 6(6).
 • Η εξέλιξη της δημοσιογραφίας: από τα Ιστολόγια στην Κοινωνική δικτύωση και τον Σημασιολογικό ιστό, Κοσμάς Παναγιωτίδης, Ανδρέας Βέγλης, Χαράλαμπος Μπράτσας, Ζητήματα Επικοινωνίας τ. 20-21, 2015 σελ. 149-168.
 • E-book consumers’ characteristics and behaviour: the Greek market as case study George Tsourvakas, Barbara Symeonidou, Andreas Veglis, Kostas Agas, Austral Comunicación, Vol 4, No 1 (2015), pp. 173-196.
 • Employing Search Engine Optimization Techniques in online news articles, Dimitrios Giomelakis, Andreas Veglis, Studies in Media and Communication Vol. 3, No. 1, June 2015
 • Antonopoulos, N., Veglis, A., Gardikiotis, A., Kotsakis R., Kalliris, G. (2015). Web Third-Person Effect in Structural Aspects of the Information on Media Websites. Computers in Human Behavior, 44, 48-58. ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.022.

2014

 •  Emotional Prediction and Content Profile Estimation in Evaluating Audiovisual Mediated Communication, Kotsakis R., Dimoulas C., Kalliris G., Veglis A. International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research (IJMSTR), Vol 2, Issue 3, 2014.
 • Emotional Aspects and Quality of Experience for Multifactor Evaluation of Audiovisual Content, Kalliris G., Matsiola M., Dimoulas CVeglis A. International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research (IJMSTR), Vol 2, Issue 3, 2014.
 • Models for Integrating Social Networking in higher Education, Andreas Veglis, International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology, Vol. 3, Issue 3, 2014, pp.317-326.
 • Dayparting in Online Media: The case of Greece, Andreas Veglis, International Journal of Computers and Communications Vol. 8, 2014 pp. 77-85.
 • Internet Regulation and Online Censorship, Nikolaos Koumartzis, Andreas Veglis, International Journal of E-Politics, Vol 5 (4), 2014, pp.65-80.
 • Journalists in the age of ICTs: Work demands and Educational needs, Andreas Veglis, Andreas Pomportsis Journalism & Mass Communication Educator, Volume 69 Issue 1 March 2014 pp. 61 – 75.

2013

 •  Education of Journalists on ICTs: Issues and Opportunities, Andreas Veglis, Journal of Applied Journalism & Media Studies, Volume 2, Number 2, 1 October 2013 , pp. 265-279(15).
 • Journalism in a state of flux: journalists as agents of technology innovation and emerging news practices, Lia-Paschalia Spyridou, Maria Matsiola, Andreas Veglis, Giorgos Kalliris and Babis Dimoulas, International Communication Gazette volume 75, no. 1, 2013 pp. 76-98.

2012

 • From Cross Media to Transmedia Reporting in Newspaper Articles, Andreas Veglis, Publishing Research Quarterly,Volume 28, Issue 4 (2012), Page 313-324 .
 • Επιμέλεια τεύχους του περιοδικού Ζητήματα Επικοινωνίας μαζί με τον Αλέξανδρο Μπαλτζή. Το τεύχος έχει θέμα Θεωρία και Έρευνα στις Δημοσιογραφικές Σπουδές στην Ελλάδα άνοιξη 2012.
 • Internet Regulation: A New Approach: Outline of a system formed to be controlled by the Internet Users, Nikolaos Koumartzis, Andreas Veglis,  Computer Technology and Application, Volume 3, Number 1, 2012.

2011

2010

 • Teaching Data Visualization in Journalism Students, Andreas Veglis, IEEE Learning Technologies, July 2010.
 • Διαδικτυακά ΜΜΕ και τα πρότυπα του WEB 2.0: Η ελληνική περίπτωση, Πασχαλία Σπυρίδου, Ανδρέας Βέγλης, Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 10, άνοιξη 2010.

2008

 • Μέτρηση και Αξιολόγηση της Διαδραστικότητας στις Ιστοσελίδες Μουσικών: Θεωρητική Σημασία και Εμπειρική Έρευνα, Αλέξανδρος Μπαλτζής, Ανδρέας Βέγλης, Ζητήματα Επικοινωνίας, Τεύχος 8 (2008) σελ.121-141.
 • Comparison of alternative channels in cross media publishing, Andreas Veglis, Publishing Research Journal, March 2008.
 • Structural Interactivity in Online Newspapers: A Look at the Greek Web Landscape,  Paschalia – Lia Spyridou & Andreas Veglis, First Monday, May 2008.
 • Creating learning paths in Blackboard Leaning System, Andreas Veglis, IEEE Learning Technologies, January 2008, available at
  http://lttf.ieee.org/learn_tech/issues/january2008/index.html.
 • The contribution of online news consumption to critical-reflective journalism professionals, Paschalia – Lia Spyridou & Andreas Veglis, Journalism, Vol. 9, No. 1, 52-75 (2008).

2007

 • Ηλεκτρονικό εμπόριο. Δημιουργώντας κερδοφόρες δικτυακές επιχειρήσεις, Γιώργος Τσουρβάκας, Ανδρέας Βέγλης, οικονομικό περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ , έτος 45ο Ιούλιος 2007 σελίδες 108-110. (pdf)
 • Using Microsoft’s Homepage Starter Kit to teach Content Management Systems in Postgraduate Journalism Students, Andreas Veglis, Volume 9 Issue 2, April 2007, IEEE Learning Technologies, available at
  http://lttf.ieee.org/learn_tech/issues/april2007/index.  html .
 • Cross media publishing by U.S. newspapers, Andreas Veglis, Journal of Electronic Publishing, Spring 2007.

2006

 • Embedding and formatting content in Course Management Systems, Andreas Veglis WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 5, Volume 3, May 2006, pp.396-402.

2005

 • Implementation of a Computer Supported Collaborative Work System in a newspaper, Andreas Veglis, WSEAS Trasnactions on Information Science and Applications, Issue 7, Volume 2, July 2005, pp. 891-902.(pdf)
 • Adding content in Course Support Environments, Andreas Veglis,  IEEE Learning Technologies, Vol 7, Issue 3, July 2005, pp. 46-48.
 • “Comparison of course support environments: Commercial versus Open Source software” A.Veglis, Informatics in Education Journal, 2005, Vol.4 Issue 2, 281-292.
 • Computer Supported Collaborative Work: The case of a newspaper”, Andreas Veglis, Andreas Pomportsis,  IEEE Distributed Systems On-Line, section Collaborative Computing, April 2005.
 • “Adoption of information technology by Greek journalists: A case study” A.Veglis, G.Tsourvakas, A.Pomportsis, Ε.Avraam Fist Monday Journal volume 10, number 8 (August 2005).

2004

 • “Zero growth of internet users in Greece”, Andreas Veglis, IEEE Global Communication Newsletter December 2004.
 • “The motivation of journalists within local newspapers”, G.Tsourvakas, A.Veglis, Y.Zotos, Communications 29 (2004) pp.515-523.
 • “Consumer Magazine Subscription: The Role of Customer Satisfaction and Content Quality”, G.Tsourvakas, K.Agas, Α.Ζοτος, A.Veglis, Journal of Media Business Studies, 1(2): 29-46 (2004).
 • “Development and evaluation of a course support environment” A.Veglis, A.Pomportsis, WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS Issue 1, Volume 1, July 2004, pp. 133-138.
 • “Computer Supported Cooperative Work in newspaper organizations”, A.Veglis, A.Pomportsis, E.Avraam, WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS Issue 1, Volume 1, July 2004, pp. 127-132.
 • “Development and evaluation of a course support environment based on the Blackboard Learning System at the Aristotle University of Thessaloniki” A.Veglis, A.Pomportsis, IEEE Learning Technologies,     Vol 6, Issue 3, July 2004, pp. 32-38.
 • “New production models for newspaper organizations”, A.Veglis, A.Pomportsis, WSEAS Transactions on Communications Issue 1, Vol. 3, January 2004, pp. 218-222.

2003

 • “Development and evaluation of a Web-based environment for supporting office automation courses in undergraduate journalism and mass communication studies”, Andreas Veglis, C.Barbargires, IEEE Learning Technologies, October 2003.

2002

 • “Technology & Communication Strategy at ‘Athens – 2004’ Olympic Games”, Andreas Veglis, Andreas Filippopoulos IEEE Global Communications Newsletter August 2002.
 • “Locating Information in Greek on-line news resources”, A.Veglis Περιοδικό Mesogeios, (16) 2002 σελ. 177-192.
 • “Web based teaching systems”, A.Veglis, IEEE Distributed Systems on Line, April 2002.
 • “An interactive analytical simulation environment for network performance evaluation using Mathcad® and MathConnex™ “, A.Veglis, C.Barbargires, A.Pomportsis, IEEE Transactions on Education Vol 45, No. 3 August 2002, pp. 231-237.

2001

 • Dependability Evaluation of Interconnection Networks”, A.Veglis, A.Pomportsis, Journal of Computer and Electrical Engineering 27 (2001) 239-263
 • “Grid-based Switch Fabrics: A New Approach in the Design of Fault-Tolerant ATM swtches”, H.S.Laskaridis, A.A.Veglis, G.I.Papadimitriou and A.Pomportsis, Computer Communications 24 (2001),  1589-1606.

2000

 • “Performance Evaluation of a Bus-based Multistage Multiprocessor Architecture”, A.Veglis, A.Pomportsis, E.Papaefstathiou,  Journal of Systems Architecture 46 (2000) pp. 39-47.
 • “Analytical Simulation of Multiprocessor Architectures under non-uniform traffic loads”, A.Veglis, and A.Pomportsis, Mathematics and Computers in Simulation 53 (2000) 67-83.

1999

 • “Communicating with Greek Newspaper via the World Wide Web“, A.Veglis, IEEE Global Communications Newsletter, September 1999, pp.1-4.

1996

 • “Performability Analysis of Clos Multiprocessor Systems”, A.Veglis and A.Pomportsis, Information Sciences Journal. 88, 95-112 (1996).
 • “Memory Bandwidth Analysis of Shared – Memory Multiprocessors using Dynamic Request Rate”, A.Veglis and A.Pomportsis, Parallel Processing Letters Vol.6 No.1 (1996) pp.67-74.
 • “Performance Analysis of Clos Interconnection Networks under non-uniform traffic patterns”, A.Veglis and A.Pomportsis,  Microprocessors and Microsystems Journal  Vol 20/5 1996, pp. 206-264.

1994

 • “Pase: A Performance Analysis Simulation Environment”, A.Pomportsis, E.Papaefstathiou, A.Veglis, G.R.Nudd, The Simulation Practice and Theory 2 (1994) pp.43-59.